การวัดและประเมินผลการศึกษา

อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของการทดสอบ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  บทบาทของการประเมินผลการศึกษา  จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผลการศึกษา          การวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ  ลักษณะของเครื่องมือและเครื่องมือที่ดี  การสร้างเครื่องมือวัดผล  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์  คุณลักษณะผู้เรียน   การประเมินตามสภาพจริง  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  การแปลความหมายของคะแนนจากการทดสอบ  การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร