โครงงานช่าง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนโครงงานช่างเป็นการทดลองใช้งาน ClassStart กับนักเรียนชั้น ม.๖ ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) เป็นการเรียนในรูปแบบการทำโครงงานที่นักเรียนคิดโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสภาพในโรงเรียนให้ดีขึ้น และผลงานก็สร้างไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสจบการศึกษาในปีนี้ โดยการใช้งาน ClassStart เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าในการทำโครงงานเป็นระยะๆ