ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

วิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานบังคับของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โดยศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดพื้ินฐานที่จำเป็นต่อการวางฐานความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทต่าง ๆ