344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

วัน-เวลาเรียน   พุธ 13.00 -14.30 น. CS201 และ พฤหัสบดี 8.30- 10.00 น. CS201