คำยืมในภาษาไทย

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ตุลาภรณ์ แสนปรน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของการยืมภาษา ความเป็นมาของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ลักษณะคำยืมในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะคำยืม ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย