ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่ม2

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สุธากร วสุโภคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย รหัส 54 กลุ่มเรียนที่ 2