ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

พต31001 - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24อดิศักดิ์ ข้าวหอม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.อุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คำชี้แจงก่อนเรียน

                          นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมการเรียนด้วยระบบ Class start โดยเข้าใจถึงวิธีการเรียนและขั้นตอนการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าวแล้ว

ขอให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมอย่างละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชา หรือสามารถศึกษาได้จาก เอกสารการสอนและบันทึกการเรียนรู้ โดยสามารถศึกษาการเรียนรู้ดังกล่าวตามคู่มือที่ได้มอบให้

 

อ.อดิศักดิ์ ข้าวหอม

ครู กศน.ตำบลคำขวาง