การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมเป็นรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4