การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมเป็นรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4