ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24นุจรีย์ ผิวงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมเป็นรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4