การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24นุจรีย์ ผิวงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมเป็นรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4