คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัส    3204-2002                     วิชา    คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                              หน่วยกิต   3(4)

ชั้น     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                     สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ