รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้น ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปริสา หนูอินทร์

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ

นักเรียนชั้น ม.3/1 , ม.3/2 และ ม.3/3