การใช้ ClassStart รุ่น 1 (9-10 สิงหาคม 2555)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย ClassStrat กลุ่มโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย