ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

ภาษาไทย ป. ๑/๑

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24นิตยา จันทรา โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

คำอธิบายชั้นเรียน

การผันวรรณยุกต์

อักษรกลางผันได้  ๕ เสียง คือ สามัย เอก โท ตรี จัตวา      เช่น กา  ก่า  ก้า  ก๊า  ก๋า

อักษรสูงผันได้  ๓  เสียง  คือ  สามัญ  เอก  โท เช่น  ขา  ข่า  ข้า

อักษรต่ำผันได้  ๓  เสียง  รูปเอกเป็นเสียงโท  รูปโทเป็นเสียงตรี   เช่น  ยา  ย่า  ย้า