วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับชั้น ปวช.

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ประภาพร เบ้าทอง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 รหัสวิชา 2000-1101