ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ญาณภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต เป็นรายวิชาพื้นฐาน(GE) บังคับตามหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป็นวิชาที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสำเร็จของชีวิต ทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต สมบัติผู้ดี และความสุขของชีวิต