งานไม้เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                ศึกษาลักษณะ  ชนิด  ขนาดของไม้  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วิธีการ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก การเข้าปากไม้

การประกอบและการตกแต่งชิ้นงาน

                ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข้าปากไม้ ประกอบตกแต่งชิ้นงาน ผลิตชิ้นงานตามแบบกำหนด