ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

การเครื่องร่อน

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24พิสันติ์ จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเครื่องร่อน แบบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิทยาศาสาตร์ นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถเข้ามาศึกษาและ สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานกลุ่มร่วมกัน