การเครื่องร่อน

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเครื่องร่อน แบบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิทยาศาสาตร์ นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถเข้ามาศึกษาและ สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานกลุ่มร่วมกัน