หลัการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ