หลัการจัดการ

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี วิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ