การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช.3/2

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สาวิณี บุญผลึก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

.................การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล