วิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ส 31222 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 

      ศึกษาความหมายและประเภทของวัฒนธรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับโครงสร้างสังคมไทย การเมืองการปกครอง กฎหมายและการศาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศึกษาประวัติความเป็นมาของวังสวนสุนันทา โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านการสืบทอดและการอนุรักษ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย