ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความหมายของสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย