สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความหมายของสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย