ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

พฤติกรรมทางการเมือง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองในแง่จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง แหล่งที่มา ภูมิหลังทางสังคม อุดมการณ์ของชนชั้นนำทางการเมือง การต่อสู้ทางการเมือง การมีบทบาทนำทางการเมือง รวมทั้งการเสื่อมสลายและการสูญเสียการนำทางการเมืองของชนชั้นนำในสภาวการณ์ทางการเมืองต่างๆ