กลุ่มงานสื่อนิเทศ สพป.นค.1

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สุวิทย์ ดวงดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

งานนิเทศการจัดการเรียนการสอนสาระศิลปะของครูศิลปะในสังกัด