อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24นิรัญ แน่นอุดร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิบูลมังสาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 หน่วยกิต