อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 หน่วยกิต