ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24นิรัญ แน่นอุดร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิบูลมังสาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 หน่วยกิต