MAT-107 (คณิตศาสตร์ 1)

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา MAT-107 ประกอบด้วย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ