ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

MAT-107 (คณิตศาสตร์ 1)

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สุพิศ ฤทธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา MAT-107 ประกอบด้วย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ