ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา(๓๐๑๑๑๘๐๖)

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ชาญวิทย์ หาญรินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา  รหัสวิชา ๓๐๑๑๑๘๐๖      ๓(๓-๐-๖)

 

คำอธิบายรายวิชา

    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านกระบวนการบริหารการศึกษายุคใหม่โครงสร้างการจัดการและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบโดยเน้นระดับเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหาร  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารโดยองค์คณะบุคคลและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนบริบทและแนวโน้มในการจัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาของไทย