ภาษาไทย ม.4 (ท31101)

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24วิภา สินจะโปะ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวรรณคดีและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ