ส21101 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24แสงนภา ผูกไมตรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคม ม. 1