การสร้างข้อสอบแนวพิซ่า (PISA 100)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาครูอาจารย์เพื่อให้สามารถสร้างข้อสอบภาษาไทยแนวพิซ่า