การสร้างข้อสอบแนวพิซ่า (PISA 100)

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาครูอาจารย์เพื่อให้สามารถสร้างข้อสอบภาษาไทยแนวพิซ่า