การวางแผนการประชาสัมพันธ์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาบังคับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตอนเรียน A1