การวางแผนการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ชมพูนุท นุตาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาบังคับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตอนเรียน A1