เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เงื่อนไขการใช้บริการ

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของ ClassStart.org นี้ ท่านตกลงยอมรับในกฏระเบียบเงื่อนไขในการให้บริการของ ClassStart.org ดังรายการด้านล่างต่อไปนี้ แต่หากท่านไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาอย่าใช้บริการของเว็บไซต์

 1. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎกติกามารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 2. สมาชิกจะไม่ใช้บริการ ClassStart.org เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลขยะ
 3. สมาชิกจะไม่ใช้บริการของ ClassStart.org เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ
 4. สมาชิกจะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ ClassStart.org ของสมาชิกท่านอื่นๆ
 5. สมาชิกไม่สามารถใช้บริการเพื่อหวังผลทางการค้าและเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้า การขายตรงหรือสินค้าใรูปแบบ MLM การทำ SEO หรือบริการต่างๆ ภายใต้การใช้บริการของ ClassStart.org
 6. บริการการจัดการเรียนการสอนที่ ClassStart.org มีให้แก่ผู้ใช้ เป็นการให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่ผู้ใช้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ เองเพื่อสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ และ ผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเอง เช่น ค่าโทรศัพท์ และ ค่าอินเตอร์เน็ต
 7. ClassStart.org ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบริการหรือยกเลิกการให้บริการโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ ClassStart.org และ เว็บไซต์ ClassStart.org จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม
 8. ข้อมูลบางส่วน เช่น Email address, เบอร์โทรศัพท์ ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน ClassStart.org จะถูกเก็บเป็นความลับสำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ เว็บไซต์ ClassStart.org จะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามยกเว้นผู้สอนจะสามารถรู้ข้อมูลของผู้สอนในชั้นเรียนของตนเองได้ นอกจากนี้ทาง เว็บไซต์ ClassStart.org จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ของสมาชิก ยกเว้นจำต้องกระทำด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเว็บไซต์ ClassStart.org (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก ClassStart.org หรือต่อสาธารณะ (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ ClassStart.org ได้ให้ไว้
 9. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่าเว็บไซต์ ClassStart.org ไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายในข้อมูลเนื้อหาที่สมาชิกบันทึกลงใน ClassStart.org และเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของสมาชิก และ เว็บไซต์ ClassStart.org ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการขู่กรรโชก ทำร้าย ด่าทอ การรุนแรงต่างๆ อาชญากรรม หรือ การละเมิดต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เว็บไซต์ ClassStart.org จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บน ClassStart.org และ เว็บไซต์ ClassStart.org ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก
 10. เมื่อบุคคลใดเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการของ ClassStart.org แล้วนั้น สมาชิกนั้นๆ จะได้รับรหัสผ่าน (Password) และทะเบียนผู้ใช้ (Username) สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในทุกๆ กรณีที่สมาชิกนั้นๆ ไม่ทำการเก็บรักษาปกปิดรหัสผ่านและทะเบียนผู้ใช้ นอกจากนี้สมาชิกจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนผู้ใช้ของสมาชิกนั้นๆ สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่า ตามความสะดวกของสมาชิก
 11. ผู้เป็นสมาชิก ClassStart.org ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ ClassStart.org นั้นๆ เอง เว็บไซต์ ClassStart.org ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ ClassStart.org
 12. สมาชิก ของ ClassStart.org ต้องยอมรับในข้อตกลงที่ว่า จะไม่มีการขายต่อบริการที่มีอยู่บน ClassStart.org
 13. ClassStart.org มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกา มารยาทในการใช้บริการของ ClassStart.org โดยทันที และเว็บไซต์ ClassStart.org จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้
 14. สมาชิกตกลงที่จะปกป้องเว็บไซต์ ClassStart.org และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ClassStart.org ให้ปราศจากจากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดเชยค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ ClassStart.org
 15. การละเมิดกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ ClassStart.org และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก เว็บไซต์ ClassStart.org ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฏระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการบน ClassStart.org
 16. สมาชิกที่ใช้บริการ ClassStart.org จากทั้งนอกและในประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ ClassStart.org กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ Support at (@) ClassStart.org