ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 632,714 คน มี 66,407 วิชา จาก 4,327 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/7 66

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

รายวิชาคอมพิวเตอร์ละการบำรุงรักษา ช.2/7 คอมฯ (อาทิตย์)

ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ


วิทยาการเทคโนโลยี1 4/4 66

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


65-3 4954110-60 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สัมมนามิติใหม่ทางการบริหารการศึกษา

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(เสาร์-บ่าย-3-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ส.1/2-3 คอมฯ (อาทิตย์)

ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

ว30192 การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-ม.5/10

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช.3/5 คอมฯ (อาทิตย์)

ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 3/1 (เดี่ยว) ภาคต้น 2566

ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อังกฤษ เพิ่มเติม ม.๓

พระ อำพล กอมณี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books