ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 604,283 คน มี 62,734 วิชา จาก 4,327 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

ท13101-ภาษาไทยป.3/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว มีน๊ะ มรรคาเขต
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ12101-วิชาศิลปะป.2/2 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การงานอาชีพ ง31101 ม.4/1 ภาคเรียน 2/2564

ครรชิต บุญปก ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ท14101-ภาษาไทย ป.4/mep ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จันทิราพร เดชทุ่งคา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค12101-คณิตศาสตร์ป.2/5ปีการศึกษา2564

นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค16101-คณิตศาสตร์ป.6/1ปีการศึกษว2564ครู-นักเรียน

นาย ชัยยงค์ ชูนวล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อนุบาล02000-อนุบาล 2/5 ทุกหน่วย ครู-นักเรียน

นางสาว อุสรีนา ดือรามัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท11101-ภาษาไทยป.1/4 ครู-นักเรียน

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อนุบาล03000-อนุบาล 3/2 ทุกหน่วย ครู-นักเรียน

นางสาว ชญานิศ ชูชื่น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

อนุบาล03000-อนุบาล3/2 ครู-นักเรียน

นางสาว ปวัณรัตน์ ล่องแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท11101-ภาษาไทย ป.1/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปราณี อาหลี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อนุบาล02000-อนุบาล 2/1 ทุกหน่วย ครู-นักเรียน

นาง กมลทิพย์ ประชุมรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 23 2/2564 วันอาทิตย์

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)