ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 528,687 คน มี 50,164 วิชา จาก 4,032 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด
ม.4/1 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
นางสาว สุภารัตน์ เลาเหล็ก
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๖
นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ว30132 วิทยาการคำนวณ 2 ม.6/1-6/7 (ทุกแผนการเรียน)
ครู อภิชาติ ศุภลักษณ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

หลักการบัญชี 1/2563 (โลจิส)จ.13-16น.
รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

I15201-โครงงานฐานวิจัยป.5/1 ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
นาย ปิยวรรฒ แสงทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

614 - ส33101 สังคมศึกษา 5 - ครูนงลักษณ์
นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบุญวัฒนา

โภชนาการเบื้องต้น_63 (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๘
นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

13พฤบ่าย463D
Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

เทคโนโลยี 2 ว30107 (วิทยาการคำนวณ - การออกแบบ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15
นาง ฉลวย ใบโพธิ์
โรงเรียนบุญวัฒนา

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ (กลุ่ม 1)
โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. สำหรับผู้สุอายุ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประวัติศาสตร์ไทย (ส31103) ม.4/3
นาง Duangkamon Seangsawat
โรงเรียนบุญวัฒนา

857-321 / 857-323 Experimental Design for Agro-Industry (1-2563)
Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นพสถิตย์ เส้งสุย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1 ชอ.1/2
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)