เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

120410 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน 3(3-0-6)

Local Community Industrial and Energy Management Technology)

ศึกษาค้นคว้า ประวัติและวิวัฒนาการของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นบ้านชนิดต่างๆ ในท้องถิ่น และใกล้เคียง กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการวางแผนการตลาด การใช้เทคโนโลยีการจัดการพลังงานจากการใช้วัตถุดิบจากชุมชนในท้องถิ่น และใกล้เคียงสำหรับการอุตสาหกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งพลังงานทดแทนและทางเลือกต่าง ๆ