homeเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน
personperson_add
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10000

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

120410 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน 3(3-0-6)

Local Community Industrial and Energy Management Technology)

ศึกษาค้นคว้า ประวัติและวิวัฒนาการของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นบ้านชนิดต่างๆ ในท้องถิ่น และใกล้เคียง กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการวางแผนการตลาด การใช้เทคโนโลยีการจัดการพลังงานจากการใช้วัตถุดิบจากชุมชนในท้องถิ่น และใกล้เคียงสำหรับการอุตสาหกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งพลังงานทดแทนและทางเลือกต่าง ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)