homeเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน
person
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10000

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

120410 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและการพลังงานพื้นบ้าน 3(3-0-6)

Local Community Industrial and Energy Management Technology)

ศึกษาค้นคว้า ประวัติและวิวัฒนาการของการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นบ้านชนิดต่างๆ ในท้องถิ่น และใกล้เคียง กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการวางแผนการตลาด การใช้เทคโนโลยีการจัดการพลังงานจากการใช้วัตถุดิบจากชุมชนในท้องถิ่น และใกล้เคียงสำหรับการอุตสาหกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งพลังงานทดแทนและทางเลือกต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)