3/2556: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.2 ช่างยนต์ (สมทบเช้า)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.2 ช่างยนต์ (สมทบเช้า)