เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MoralProject

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มหาวิชชาลัยจิตอาสา หลักสูตรผู้ประกอบการสังคม

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

ให้ผู้เรียนเขียนบันทึก (เป็นภาษาพูด บอกเล่า) เล่ารายละเอียดโครงงานคุณธรรมที่ตนเองได้ทำ และหน้าที่ ความมีส่วนร่วมในการทำโครงงานของตน (มีรูปประกอบ เนื้อหาอย่างน้อย1หน้า A4)