MoralProject

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนเขียนบันทึก (เป็นภาษาพูด บอกเล่า) เล่ารายละเอียดโครงงานคุณธรรมที่ตนเองได้ทำ และหน้าที่ ความมีส่วนร่วมในการทำโครงงานของตน (มีรูปประกอบ เนื้อหาอย่างน้อย1หน้า A4)