การจัดการธุรกิจ (Business Management)_AH2105

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ  ระบบเศรษฐกิจและตลาด การบริหารองค์การ การจัดการการผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการตลาด การจัดหาเงินทุน การภาษีอากร และกฏหมายที่เี่ี่กี่ยวข้องกับธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ