เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจ (Business Management)_AH2105

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้เข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ  ระบบเศรษฐกิจและตลาด การบริหารองค์การ การจัดการการผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการตลาด การจัดหาเงินทุน การภาษีอากร และกฏหมายที่เี่ี่กี่ยวข้องกับธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ