รายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาที่เรียน เป็นนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ปวส.2