วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูเพ็ญศรี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาชิก ปวส. 1 กร 2556