นักศึกษาฝึกงาน 2014

Wenet Suansilpong

บ. ไอเอ็มดี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2014