ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย