การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ผู้สอน
นาย ฉัตรชัย พจน์เพริศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

รหัสวิชา
1004

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

คำอธิบายวิชา

วิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

                                                                            อ.ฉัตรชัย พจน์เพริศ

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น

2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมและภาษาหรือกระบวนการการใช้ เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ

3. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็่บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม

4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถออกแบบเว็บเพจ

2. สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ

3. สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมทําเว็บ

 

คำอธิบายรายวิชา

ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา ต่อไปนี้

1. ภาษา HTML

2. ภาษา XML

3. ภาษา JAVA

4. ภาษา PHP

5. โปรแกรมช่วยสร้างเว็บสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กร

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books