เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

                                                                            อ.ฉัตรชัย พจน์เพริศ

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น

2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมและภาษาหรือกระบวนการการใช้ เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ

3. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็่บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม

4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถออกแบบเว็บเพจ

2. สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ

3. สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมทําเว็บ

 

คำอธิบายรายวิชา

ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา ต่อไปนี้

1. ภาษา HTML

2. ภาษา XML

3. ภาษา JAVA

4. ภาษา PHP

5. โปรแกรมช่วยสร้างเว็บสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กร