homeห้องแนะแนว
personperson_add
ห้องแนะแนว

ผู้สอน
นางสาว ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องแนะแนว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10042

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เริ่ม ปีการศึกษา 2557

ห้องแนะแนว โรงเรียนกุยบุรีวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)