ดนตรีตามใจม.6/6

คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรีตามใจเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์  ศ 33102 แต่เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขโดยมีอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข เป็นผู้สอน