homeระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)
personperson_add
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10051

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ ละเชิงปริมาณความสำคัญของการวิจัยต่อการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาสังคม ขั้นตอนและกระบวนการการวิจัย เช่น การเลือกปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งสมมติฐาน เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)