เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ ละเชิงปริมาณความสำคัญของการวิจัยต่อการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาสังคม ขั้นตอนและกระบวนการการวิจัย เช่น การเลือกปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งสมมติฐาน เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา