homeระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)
person
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10051

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ ละเชิงปริมาณความสำคัญของการวิจัยต่อการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาสังคม ขั้นตอนและกระบวนการการวิจัย เช่น การเลือกปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งสมมติฐาน เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)