ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา (602203)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ ละเชิงปริมาณความสำคัญของการวิจัยต่อการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาสังคม ขั้นตอนและกระบวนการการวิจัย เช่น การเลือกปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งสมมติฐาน เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา