ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา : การวางแผนและการควบคุม (ผู้เรียน B.T.Ad ภาคเรียนที่ ๒_๒๕๕๖ รอบที่๒)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10053

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการวางแผน การวางแผนนโยบาย วิธีการใช้กระบวนการวางแผน กระบวนการตัดสินใจ และการตัดสินใจในการบริหารองค์การ แนวคิดในการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายองค์กร ขั้นตอนของการวางแผนความสัมพันธ์ของการวางแผนกับการควบคุมประเภท วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความคิดรวบยอดของวิชา

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต การวางแผนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะการวางแผนที่ดี มีระบบขั้นตอนที่สมบูรณ์ สามารถส่งผลถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้