งานคอมพิวเตอร์ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

งานคอมพิวเตอร์ 6 เป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  "Adobe Dreamweaver CS6"