721-111 เคมีทั่วไป 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางเคมีในเรื่อง โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส อุณหพลศาสตร์เคมี ของเหลวและสารละลาย สำหรับในเป็นพื้นฐานในการศึกษา

ในระดับสูงต่อไป