721-113 เคมีทั่วไป 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมี ที่เป็นพื้นฐานในเรื่อง จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ทฤษฏีกรดเบส สมดุลกรด-เบสและเกลือไอออนิก เคมีไฟฟ้า ธาตุแทรนสิชัน การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในวิชาอื่นๆ ในระดับสูงต่อไป