การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี