เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM411 เภสัชเคมีเพื่อการพัฒนายา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชาCHM 411 ชื่อวิชาเภสัชเคมีเพื่อการพัฒนายา

Medicinal Chemistry for Drug Development

หน่วยกิต 3(3-0-6) รายวิชาบังคับก่อน ไม่มี

ประเภทวิชา วิชาเลือกเสรี

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้นักศึกษาจะได้ศึกษาหลักการพื้นฐานในการออกฤทธิ์ของยา การออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับการออกฤทธิ์ในระดับชีวโมเลกุล เช่น รีเซพเตอร์และเอนไซม์ โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับปรุงสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาสารที่พบว่ามีฤทธิ์อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยโครงสร้างทางเคมีเป็นหลัก หรืออาศัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ประยุกต์กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีอิทรีย์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในโมเลกุลของยา ความรู้ในรายวิชานี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับยา รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในระดับบัณฑิตศึกษาและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา

This class will cover basic knowledge of drug actions and drug design. These include structural modifications of known active molecules and Thai herbal to enhance the efficacy toward drug targets: receptors and enzymes, protein and its functionalities. The chemical based or bioassay guide based approaches for lead optimizations will be also discussed in this class. The organic synthesis will be emphasized as the essential toolbox for the development of novel chemical entities. Materials and discussions from this class will offer as the foundation of understandings of drug in both graduate study and pharmaceutical industrial applications.

วัตถุประสงค์รายวิชา เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้จบแล้วสามารถ

  • 1.เข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกฤทธิ์ของยาในระดับชีวโมเลกุล
  • 2.ทราบแนวทางการพัฒนายาใหม่โดยอาศัยความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์
  • 3.เข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์หรือดัดแปลงเชิงเคมีของตัวยาสำคัญเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

การประเมินผล สอบกลางภาคและปลายภาค

รายวิชานี้จะมีการประเมินผลจากการทำงานที่ได้มอบหมาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนรวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค

อาจารย์ผู้สอนอ.ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม โทร. 02-470-9561